ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายพันเดช อรัญเวศ557/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางพนิดา อรรคอำนวย609/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางจิราวรรณ อรัญสาร1090/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางพูลทรัพย์ ธรรมเกษร1091/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางเพ็ชรตะวัน เห็มบาสัตย์1092/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายเฉลิมชัย ศรีชาติ1093/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน