ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายแผน ปัญญา701/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายประสงค์ บาลลา727/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายจำลอง แก้วสมบัติ728/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์729/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส730/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่ง732/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสุภรพรรณ แฉล้มขันธ์733/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายพยอม โพนไสว734/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายสฤษดิ์ คันธิยงค์735/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางฉริสา จุลทะกอง736/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน