ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายเสถียร ขจรโมทย์780/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวารินทร์ ดอกนารี781/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายไมตรี นาถมทอง782/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาคร กาญจนพันธุ์783/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี784/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวภัทราภรณ์ โพนเงิน785/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายสุวรรณพ แจกกระโทก786/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางประภาศิริ นาถมทอง787/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางบุญฑริยา ไตรศรีสุข788/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวเนตรนภา ผกาเชิด789/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน