ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายนริศ ภูอาราม601/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวปณิสรา ภานุรัตน์602/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายอภิรักษ์ อรรคอำนวย603/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวิสันต์ เหล่าวงศ์ศรี827/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน