ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวอรัญญา ศรีวิพันธุ์828/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวารี สอนชา829/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายฤชัย นาสมยนต์830/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวารินทร์ ดอกนารี831/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาววรรณกร คำสมหมาย832/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน