ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางอุษมาพร รินทรึก595/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวเหมือนแพร การฟุ้ง596/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายเสกสรรค์ เขียวไกร597/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางฉวีวรรณ ภูสีฤทธิ์598/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางกฤษฎา ถิ่นวิมล599/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางพิมพ์ใจ แข็งกล้า600/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน