ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางเตือนจิต พงศรี495/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายชูชาติ พงศรี1063/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวนันทพร ภูครองนาค1064/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาววัชราภรณ์ บัวไชยา1065/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายติราวัช ปรีจำรัส1066/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวนุสรา สารกรณ์1067/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางณัฐิยากร แสงเพชร1068/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายสุรสิทธิ์ สังข์คีรี1094/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน