ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวจีวราภรณ์ กมลนัส616/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางมุดจรินทร์ อ่อนบุญมา617/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน