ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายทองใส จันทะรัตน์814/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายเจริญศักดิ์ วิเศษศรี815/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายบุญเคน นามรักษา816/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายธนวัฒน์ นาชัยสิทธิ์817/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายแสวง ห้าวจันทึก819/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางฉลองรัตน์ วิเศษศรี820/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางเพ็ญศรี ภูแช่มโชติ821/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางภัทธิราภรณ์ ภูระวงษ์822/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางพิสมัย เหล่าลาภะ823/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางจบ แพงขวา824/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11.นางเพ็ญศรี ภูแช่มโชติ825/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน