ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายศราวุธ ศรีประภา774/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางประไพย โกศล775/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสมปอง อ่อนพรรณา776/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวีรยุทธ ภูชำนิ777/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสมจิต อินทร์แสง778/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสิทธิพร ประทีปทอง779/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสุพรรณิการ์ นาชัยฤทธิ์982/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางวิไลวรรณ จันทศรี983/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางวิไลวรรณ จันทศรี984/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางวิไลวรรณ จันทศรี985/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11. 986/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน