ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายขวัญใจ อุดมรัตน์799/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางพนมวัลย์ แดงบุสดี800/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางนิตยา อุดมรัตน์801/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายรุ่งบุรี ผิวผัน802/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายประยงค์ แดงบุสดี803/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางหิรัญญา ทองวุฒิ804/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางลัดดาวัลย์ ซารัมย์805/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายปิยฉัตร สวรรยาพานิช806/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสุภาพร ทิพสอน807/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางณัฐพร ภูครองแถว808/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน