ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางศรีสมพร จันทะเลิศ708/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางปณิตา ภูงามทอง709/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววันทีนีย์ ภูต้องใจ710/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายเฉลิมพล ภูแล่นกี่711/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายฉลาด อินธิศร712/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน