ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายรัฐพล เมืองชื่น583/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางเย็นจิตร๋ ภูงามเงิน688/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางระเบียบ จันทร์ชมภู811/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายประสงค์ สกุลซ้ง812/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางขนิษฐา จิตศรัทธา813/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางอุทัยรัตน์ ภูดอกไม้818/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางปิลดา ยศระวาส864/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางนิตยา อุทัยจอม865/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางพิสมัย ชุมศรี1088/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน