ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางปริชาติ ฤาชากูล65/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางเตือนใจ อุดชาชน66/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางเตือนใจ อุดชาชน67/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายสมพร อุปนันท์68/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวสุดา พวงกลิ่น69/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสมภาร ชาลีดี70/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายโยธากานต์ แสนแก้ว71/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน