ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ หนองคาย1223/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสัญลักษณ์ ณ หนองคาย1224/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายวัชระ อารี1225/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน