ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายปรัชญา อัคฮาด1095/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายณรงค์เดช แก้วคำ1096/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายมนตรี สุรัตนะ1097/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายภาณุพงศ์ ธรรมเนียมใหม่1129/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายอดิศักดิ์ รัตนวงศ์ 1130/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางนิภา สิงหามาตย์1131/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางธัญลักษณ์ องอาจ1132/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางอาภัสรา กุลวงษ์ 1133/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวรจนา จำปาไชยศรี1134/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน