ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวอัจฉรา งอยหล้า1003/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน