ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางภัณฑารักษ์ องอาจ670/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายอนุสรณ์ องอาจ672/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวจีรประภา ไชยเดช841/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางชัญวรีย์ หรรษา842/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวราณี ปัดเทพ843/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน