ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางอัจชราวดี กสิบุตร624/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางมลิจันทร์ สุวรรณไตรย์625/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางศิริณัฏฐ์ สุวรรณศรี626/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางทัศนีย์ จ้องสาระ627/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางเอื้อมจิตร เสน่หา629/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางฉันทนา ศิลารักษ์630/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางบูรพา วิชัย632/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวนลินรัตน์ อุเทศพรรัตนกุล634/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสุนีย์ โง่นทา636/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายยุทธศิลป์ จ้องสาระ639/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน