ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นานประชา สมศรี2/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวิฑูรย์ หัสรินทร์3/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางอินทร์คำ สาลีเพ็ง4/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางขวัญใจ วันคำ5/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางนุชนาถ สร้อยสิงห์6/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6. 7/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7. 8/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8. 9/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9. 10/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10. 11/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน