ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางคำปิ่น ทีสุกะ1098/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายบุญนำ แสนสุข1101/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางรุ่งทิวา คำชนะ1102/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางปรัศนีย์ วะชุม1103/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายยศศักดิ์ วะชุม1104/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางวิไลลักษณ์ ร่มรุกข์1105/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวพนิดา วงศ์ล่าม1106/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาววิชชุภรณ์ สารคำ1107/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายอภิเชษฐ์ พิมพาเลีย1108/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวพัชริดา หวานคำ1109/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน