ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายวุฒิชัย ภูดี1136/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายนครราช อันสุข1137/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวทัศนีย์ อุทัยแสน1138/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางรัชนีย์ สัญจรเลิศ1139/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวอัจฉรา จันทร์แก้ว1140/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายปรียภัทร บุโพธิ์1141/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางมาลี บุโพธิ์1142/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายเทวินทร์ วดีศิริศักดิ์1143/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางบุญรินทร์ ตรีศรี1165/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสมพิศ สุวรรณมาโจ1166/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน