ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.ด.ต.หญิงสุภาวดี ภู่ทอง491/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.จ.ส.ต.วรวิทย์ เสนาศรี492/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.ร.ต.ท.พนัส ดวงใจ493/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.ร.ต.ต.สมชาย แสงวงศ์494/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.ด.ต.สิริวิชญ์ ครไชยศรี496/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.ด.ต.วิบูลย์ บุญเหลื่อม498/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.ส.ต.ท.รัชพล กาลเนตร499/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางอรษา บุญเหลื่อม500/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวทิพวรรณ จำบุญมา503/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวสาธิยา อาจวิชัย569/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน