ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวปราณี ศรีส่ง673/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวรักรดา บุญเทียม674/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางวราปภา พนันชัย675/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายฉลาด ไชยสุระ676/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางกซพรรณ ศิริญาต677/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางทองทรัพย์ มุมบุญ678/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสุณีรัตน์ รัตนบุญมีกุล679/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง680/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายแสงทอง สิงห์คะเนย์689/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวศุภลักษณ์ สิมมา690/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน