ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวมลนภา มะสุใส507/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายสอนประเสริฐ นนเลาพล509/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายนเรศ มากอง510/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาววาสนา โพติยะ513/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวปรัศนีย์ แก้วอ่อนขวา523/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายบุญสงค์ สาห้ส524/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายประภาส กันยาตี527/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายสินสมุทร สินธุศิริ529/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวรัตนา วงศ์ล่าม530/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายนิรันดร์ นาวงหา885/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน