ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายปรีชา เดชโฮม1146/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายอัคนีวฒิ โน๊ตสุภา1149/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางภัทรายุ วงษาเนาว์1153/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายประเวศ ศรีสร้อย1155/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางจารุวรรณ ศรีสร้อย1157/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางอวยพร คะลีล้วน1159/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางนภาภรณ์ แสนโสม1160/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาววัชรีภรณ์ เคนไชยวงศ์1161/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายอัคนีวุฒิ โน๊ตสุภา1162/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายพจน์ คะสุดใจ1238/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน