ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายมนตรี อัสการ1043/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวิเชษฐ์ ยะสานติทิพย์1044/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายวิชิต สุภาพงษ์1045/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายจรัญ ขันธะโฮม1046/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายชาญ ทองดี1047/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสานิตย์ นิลทร1048/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางเยาวภา จังตระกูล1049/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางคำปลิว สุภาพงษ์1050/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายอิสระพงษ์ จวงแดง1051/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายบดินทร์ รักษาวงศ์1052/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน