ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายธีระพงษ์ วีระชานนท์890/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางวิลาวรรณ ไตรยะถา891/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางกรรณิการ์ นิวงษา894/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายณัฐพล อัมรัตน์896/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางรุ่งนภา อัมรัตน์897/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายบุรินทร์ ภะวะ898/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวรัฐพร บรรลือ899/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวสุทิวา เอกสะพัง900/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน