ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายอาคม ยะสะกะ1018/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายประเสริฐ พิกุล1019/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางเกษมศรี เถื่อนนาดี1020/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวสุวิชา ซองทอง1021/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายอุดร ภาโสม1022/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายนันทพัทธ์ นามพทาย1023/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางจันเพชร ดายังหยุด1024/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน