ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางบุญนาค ภูก่ิ่งหิน1070/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายบรรจง ภูกิ่งหิน1071/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางเพชรรัตน์ บุณฑริกวงศ์1072/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางบุญล้อม กิติศรีวรพันธุ์1073/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสุภาพ หาสุระ1074/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางวัลลภา ศรีวรขันธุ์1075/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวดาราพร มุลทา1076/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายสำราญ กิติศรีวรพันธุ์1077/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางพรพิศ บรรลือ1078/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางจันทร์จิรา คำเมือง1079/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน