ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางกัลยาณี สมรฤทธิ์552/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายสมยศ ศรีจันทร์553/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายจันทะจร ฮาบพนม554/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายแดง สุธรรม555/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางจิรภา ยะสานติทิพย์556/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางศุภานันท์ แก้วอุ่นเรือน604/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางศิริอาภรณ์ ปิตะพรหม605/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายอภิเชษฐ์ วงศ์แก้ว606/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายยุทธการ มหาวงศ์607/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวอุษา สุธรรม608/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน