ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายประยูรแก้วมะ 835/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายประยูร แก้วมะ836/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวรัศมี มณีปกรณ์837/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวิรัตน์ คัชเขียว838/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางรุ่งนภา แก้วดวงดี839/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายไชยพงศ์ พุทธะอานันต์กุล840/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน