ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวจุฑามาศ บุตรเพ็ง936/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาววรมาศ นันทะแสง940/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน