ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางอรวรรนี ไชยปัญหา852/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางพินยา เหาะเหิน853/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางเพ็ญอนงค์ ทิพย์ทอง854/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางเชียรลดา ดีแสง855/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวยุวดี นาโควงค์856/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสุดที่รัก อุ่มอาษา857/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายประโยชน์ วะชุม858/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวทิพกัญญา ไชยปัญหา859/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวลลิตา เลิศฤทธิ์เรืองสิน860/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายอุทัยพงษ์ อุดมเดชาเวทย์861/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน