ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสุนันทา ศรีนาทม550/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวิบูลย์ชัย ปิตะพรหม702/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางศิรพรรณ แก้วสุด703/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางรัชนี ปิตะพรหม704/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาววนิดา ศรีนาทม705/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางเกียรติศรี ศรีประเสริฐ706/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางเสาวลักษณ์ ติภู707/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายปริทัศน์ สมดีตี826/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน