ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางอรวรรณ ทัพเจริญ889/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวอินทิรา บำรุงสวัสดิ์941/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวเวิน ริทัศน์โส1069/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน