ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสมเพท วงษาเนาว์691/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวสกุณา วงษาเนาว์692/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวธนิดา วงษาเนาว์693/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายสมเกียรติ สาไชย694/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาววราภรณ์ ทีสุกะ695/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสวัสดิ์ คำชนะ696/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางวิมลรัตน์ บุพศิริ697/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางมณีรัตน์ คำชนะ698/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสบาไพร ศักดิ์วิเศษ699/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายประมวล นิ่มพิลา700/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน