ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายปัญญา สุทธิบุตร905/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางนิดา โมทำ906/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางวรรณธนา เวียงอินทร์907/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายจริยธรรม เกษมสินธุ์908/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายบุรี วรรณวงศ์911/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน