ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม497/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวรินรดา โยลัย501/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวเบญจพร สุวรรณมาโจ505/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวเบญญาลักษณ์ กุลยะ833/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน