ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายธนภัทร คำทะเนตร1016/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางแพรธารทอง อุดมกัน1017/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณโส1028/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวธาตรี ริยะบุตร1029/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสุกัญญา พลสุวรรณ1030/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวภักสร ภูมิศาสตร์1031/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายนวภพ ภพนพรัตน์1032/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางขวัญตา ภาโสม1033/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาววรรศิกา บุพศิริ1034/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายคารมณ์ เพียรภายลุน1035/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน