ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายกฤติกร เพ็ชรัตน์534/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวสุนทรา ขันธ์พัฒน์536/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางพันธิยา ธงศิลา538/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ นาคำ541/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายพิเนตร พงษ์พัฒน์543/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายกฤษฎากร บุญเทียม544/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวเพชรมณี บุญเทียม545/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวบุษรา ดวงปรีชา546/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน