ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุจินต์ อาจวิชัย591/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายครองชัย สุวรรณมาโจ592/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายทินกร ศรีลาศักดิ์593/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวณัฎฐิณี ศรีลาศักดิ์1089/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน