ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์1080/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวอรอนงค์ สีสวย1081/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววิมลรัตน์ ภูมกันหา1082/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางฝนทิพย์ ไฮวัง1083/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายทองมา ไฮวัง1084/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสมชัย โคตรมิตร1085/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายสัญญา โรจนบัณฑิต1086/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาววิมลรัตน์ ภูมิกันหา1087/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน