ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายปราโมทย์ ไตรยะขันธ์952/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางน้ำทิพย์ เกษมสิน954/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวนริศรา แก้วเชื่อม957/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางจิรวดี วงศ์เข็มมา958/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายสุริยา นครใชย959/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางอรอุมา ศรีนาทม960/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายสุรพัฒน์ วงศ์เข็มมา961/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสุนันทา เหมพลชม962/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายสุพจน์ บุญเหมาะ963/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายชนะชัย เชียงขวาง964/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11.นางน้ำทิพย์ เกษมสินธุ์967/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน