ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวเจวรี ศรีจันไชย479/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาววิรัญชนา ยังภาย480/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวมณีรัตน์ ไพน้อย481/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวมณีรัตน์ ไพน้อย482/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายพนม พุทธาผา893/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน