ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน1266/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นาง 1267/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางทองแดง เจริญราษฎร์1268/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวกาญจนา ศรีดา1269/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวปานจรี ไกรกล1270/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวอนงค์นาฎ เรืองประจักษ์1271/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางพนมพร พะวะ1272/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวพรสมัย อ่อนหวาน1273/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางนิภาภรณ์ อุนาพรม1274/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายสนธยา ศรีสุนทร1275/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน