ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวสนิท ผาลี486/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายธีระพร นิลสาขา487/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางพิสมัย สาผิว488/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน