ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวธิดาภรณ์ ฮาดทักวงค์912/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายชวนดู นาแถมพลอย1015/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายนพพร พรมจันทร์1042/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน