ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายประจัญ ไสยสิทธิ์628/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางอรอนงค์ โพธิ์ตะนัง631/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวจารุณี บำรุงหงษ์633/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายนเรศ ประเสริฐสังข์635/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายรังสิมันต์ ฉิมรักษ์637/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางนภาศรี นิวงษา638/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายพลซื่อ สลางสิงห์640/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวปราศรัย ภูชุม641/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวยุวดี เอกสะพัง642/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวปาณิตา อาสามารถ643/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน