ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสายันต์ โชติวังโส671/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสวาท โชติวังโส681/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายสุวัฒน์ จันทา682/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก ดีโคตร683/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ684/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายประพงษ์ เวียงวัฒนชัย685/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางจารุณี อภัยโส686/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายประวิทย์ จันทา687/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวลลิตา วิมลรักษา809/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน